Izdvojena

Odvojena
DIVISION, -Ya, cf.

Eksplanatorni rječnik Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.