WHAT IS

OSOBNO
OSOBNO, th, th, th; - na., na. Bez određenog cilja, beskorisno. Neprolazna zabava. B. spor. | imenica. besmislenost i žene.

Eksplanatorni rječnik Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.