PALEONTOLOG

PALEONTOLOGIST
PALEONTOLOGIST, i, moj muž. Specijalist paleontologije.

Eksplanatorni rječnik Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.