U jednom naletu sedam pobivahom

U jednom naletu sedam pobivahom
MAX, S (y), t.

jednojezični rječnik Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.