BETON

BETONSKI BETON
BETON-BETON, i, žene. Stroj za pripremu mješavine betona.

Eksplanatorni rječnik Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.