Bioloških resursa

kamere izvori esencijalnih ljudskih materijalnih dobara (hrane, sirovina za industriju, materijal za uzgoj usjeva, domaćih životinja i mikroorganizama, za rekreacijsku uporabu). Najvažnija komponenta ljudskog okoliša - biljke, životinje, gljive, alge, bakterije, kao i njihova kombinacija - zajednice i ekosustave (šume, travnjaci, vodene ekosustave, močvare itd)

Poslovni Rječnik.. Akademik. pv. 2001.